Internetowa Giełda Ogłoszeń Rolnych
 1. GIEŁDA
 2. ZAUFALI NAM
 3. CO TO JEST?
 4. KORZYŚCI
 5. CENNIK
 6. KONTAKT

Trwa wczytywanie zawartości, czekaj ...

Nie pamiętam hasła

ZAŁÓŻ KONTO

Pełna funkcjonalność serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników

PRZEJDŹ
DODAJ OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu IGOR.PLPOLITYKA PRYWATNOŚCIUsługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Klientów i Użytkowników Serwisu. Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Serwisu. Odwiedzając Serwis akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.


Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest IGOR.PL Piotr Grzybek, Hubert Janas – Spółka Cywilna (zwany dalej "Usługodawcą").Jakie informacje zbieramy?

Usługodawca za pośrednictwem Serwisu może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres siedziby, dokumentów tożsamości, pozycji i umocowania (np. funkcji osoby działającej w imieniu lub na rzecz Klienta, adresów e-mail, numerów telefonów, numeru NIP, REGON. W określonej sytuacji Usługodawca może także przetwarzać dane dotyczące adresu IP lub wyświetleń strony internetowej Usługodawcy.


Czyje dane przetwarzamy?

Usługodawca przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które są Klientami lub Użytkownikami Serwisu. W szczególności Usługodawca przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji Klientów, przekazały Usługodawcy dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi w Serwisie, a także są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism złożonych Spółce


Spółka przetwarza także dane osobowe w zakresie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wymagają przetwarzania określonych danych.


W jakim celu zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu:


 • zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Klientem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Usługodawcę usług w ramach Serwisu,
 • kontaktowania się z Klientem/Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu
 • umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Klientami lub Użytkownikami w celu podjęcia negocjacji lub zawarcia Transakcji,
 • zarządzania relacjami i marketingu dla potrzeb nawiązania, utrzymania lub pogłębienia relacji z Klientami;
 • rozpatrywania zgłoszeń, skarg lub reklamacji.


Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe?

Usługodawca przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym.


Bezpieczeństwo

Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące ochronie przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkową lub niezgodną z prawem utratą lub zniszczeniem, niedozwolonemu ujawnieniu oraz wszelkimi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.


Prawo dostępu do danych

Usługodawca informuje, że Klientom i użytkownikom przysługuje prawo do:


 • wglądu w ich dane osobowe,
 • poprawiania lub uzupełnienia danych, jeżeli są one niepoprawne, niekompletne,
 • pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż Usługodawca administratorowi danych.
 • prawo do niewyrażenia zgody na otrzymywanie bezpośredniej informacji handlowej od Usługodawcy lub cofnięcia udzielonej zgody.W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta lub Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również po zakończeniu korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca ma również prawo do przetwarzania danych Klienta lub Użytkownika po zakończeniu korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu do rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usług. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2013, poz. 1422 ze zm.).