Internetowa Giełda Ogłoszeń Rolnych
 1. GIEŁDA
 2. ZAUFALI NAM
 3. CO TO JEST?
 4. KORZYŚCI
 5. CENNIK
 6. KONTAKT

Trwa wczytywanie zawartości, czekaj ...

Nie pamiętam hasła

ZAŁÓŻ KONTO

Pełna funkcjonalność serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników

PRZEJDŹ
DODAJ OGŁOSZENIE

REGULAMIN
świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach serwisu IGOR.PLDEFINICJE

Cennik

zestawienie ustalanych przez Usługodawcę opłat za korzystania z Usług. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.


Konto

zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Klienta w ramach Serwisu, dostępny dla Klienta po podaniu hasła oraz loginu. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Klienta oraz korzystanie z Usług Systemu.


Kontrahent

Klient Systemu, który zawarł z innym Klientem Transakcję


Ogłoszenie

sporządzone przez Klienta ogłoszenie kupna lub sprzedaży Towarów. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 121) Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Towarów poza Serwisem.


Usługi

wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę z wykorzystaniem Systemu


Usługi Podstawowe

funkcjonalność Systemu obejmująca: (i) obsługę Konta, (ii) zamieszczanie oraz przeglądanie Ogłoszeń, (iii) negocjowanie warunków Transakcji, (iv) komunikator biznesowy, (v) otrzymywanie indywidualnych raportów o pojawiających się w Systemie Ogłoszeniach przygotowywanych w oparciu o indywidualnie określone w ustawieniach Konta preferencje poszczególnych Klientów (usługa Raport).


Usługi Dodatkowe

funkcjonalność Systemu pozwalająca na wystawienie przez Klientów Zweryfikowanych ocen i komentarzy dotyczących poszczególnych Transakcji i Kontrahentów


Umowa

umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana przez Usługodawcę z Klientem lub Klientem Niezarejestrowanym


Umowa abonamentowa

umowa o świadczenie Usług w ramach Serwisu zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem na czas nieoznaczony. Umowa abonamentowa zawierana jest w formie pisemnej po upływie Okresu Promocji.


Klient

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jak również rolnik indywidualny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, które zarejestrowały się w Systemie, tzn. podały prawdziwe oraz dokładne informacje wymagane przez Usługodawcę podczas rejestracji w Systemie.


Klient Niezarejestrowany

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jak również rolnik indywidualny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, które zawarły Umowę z Usługodawcą, a nie dokonały rejestracji w Systemie.


Klient Zweryfikowany

Klient, w stosunku do którego przeprowadzona została procedura sprawdzenia tożsamości. Weryfikacja tożsamości Klienta jest opcjonalna. Dla uniknięcia wątpliwości, z Usług Podstawowych Systemu mogą korzystać wszyscy Klienci. Natomiast z Usług Dodatkowych korzystać może Klient Zweryfikowany.


Użytkownik

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do dostępu do Konta, w szczególności do negocjowania warunków Transakcji w imieniu i na rzecz Klienta


Okres Promocji

okres bezpłatnego korzystania przez Klientów z Usług dostępnych w ramach Serwisu, wskazany w Cenniku


Serwis

serwis internetowy należący do Usługodawcy pod nazwą IGOR.PL, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Klientów. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Klientami nie dochodzi do zawierania umów sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Serwis umożliwia jedynie przeglądanie, zamieszczanie Ogłoszeń, negocjowanie warunków sprzedaży Towarów.


Transakcja

ustalenie pomiędzy Klientami w ramach Systemu warunków umowy sprzedaży Towarów, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży poza Systemem. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Transakcja nie stanowi umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również w ramach Systemu nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientami żadnej umowy. W ramach Systemu dochodzi jedynie do wynegocjowania pomiędzy Klientami warunków umowy sprzedaży, która może zostać zawarta pomiędzy nimi już poza Systemem.


Formularz Rejestracyjny

formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta.


Regulamin

niniejszy Regulamin


Towar

rzeczy, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa:
   1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów i Klientów Niezarejestrowanych, związane ze świadczeniem Usług,
   2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
   3. zasady ochrony danych osobowych korzystających z Usług osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
  2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
  3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.


 2. ZAWARCIE UMOWY

  1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Klienta Niezarejestrowanego z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
  2. W celu korzystania z Usług przez Klientów konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu, tzn. zapoznanie się z jego treścią i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
  3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta przez Klienta z chwilą aktywacji przez Usługodawcę Konta, co następuje po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
  4. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego polega na podaniu loginu i samodzielnie ustanowionego hasła. Login stanowi adres poczty elektronicznej Klienta.
  5. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
  6. Klient wypełniając i wysyłając Formularz Rejestracyjny oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
  7. Klient akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu Rejestracyjnym. Klient zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  8. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Klienta wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
  9. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Klientowi.
  10. Początkowo Klient korzysta z Usług nieodpłatnie (Okres Promocji). Usługodawca ma prawo do zmiany okresu, w którym Usługi są świadczone nieodpłatnie lub odwołania Okresu Promocji, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Klientów, którzy już rozpoczęli korzystanie z Usług. Okres Promocji określa Cennik.
  11. Po upływie Okresu Promocji Klient może korzystać z Usług po podpisaniu z Usługodawcą Umowy abonamentowej. Wzór Umowy abonamentowej umieszczony jest pod adresem www.igor.pl
  12. Nieodpłatne korzystanie z Usług przez określonego Klienta może mieć miejsce jednorazowo. Oznacza to, że w przypadku gdy dany Klient wypełnił Formularz Rejestracyjny i korzystał z Usług bezpłatnie w Okresie Promocji, a następnie nie zawarł z Usługodawcą umowy abonamentowej, o której mowa w 11 powyżej, nie może ponownie korzystać z Usług nieodpłatnie. Nie wyłącza to jego prawa do zawarcia z Usługodawcą Umowy Abonamentowej.


 3. ZAŁOŻENIE KONTA

  1. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, tworzy Konto Klienta.
  2. Ze strony Klienta Konto może utworzyć wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Klienta (np. jego pracownik) lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania tego rodzaju działań.
  3. W celu dokonania aktywacji Konta Klient zostanie poproszony o kliknięcie linku potwierdzający rejestrację, który zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji.
  4. Konto zostanie aktywowane po otrzymaniu przez Klienta na adres poczty elektronicznej informacji o aktywacji konta przez Usługodawcę. Nie ma możliwości korzystania z Konta dopóki nie zostanie ono aktywowane.
  5. W celu uzyskania statusu Klienta Zweryfikowanego, Klient powinien dokonać potwierdzenia swojej tożsamości wobec Usługodawcy zgodnie z wytycznymi Usługodawcy. Proces weryfikacji zostanie określony przez Usługodawcę w komunikacji elektronicznej wystosowanej do Klienta w trakcie procesu rejestracji w Systemie lub po tym procesie.
  6. W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych rejestrowych podanych przez Klienta Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta przesłania kopii zaświadczeń z właściwych rejestrów potwierdzających dane podane w procesie rejestracji. Usługodawca może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres funkcjonowania Konta. Odmowa lub brak przesłania przez Klienta żądanych danych lub dokumentów lub stwierdzenia przez Usługodawcę, że podane dane są nieprawdziwe powoduje, iż Usługodawca nie jest zobowiązany do utworzenia Konta i zawarcia Umowy. Gdy brak lub odmowa przesłania żądanych danych Klienta dotyczy Konta już aktywnego, Usługodawca jest uprawniony do jego zablokowania, jak i do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
  7. Każda osoba może dokonać zgłoszenia nadużycia polegającego na istnieniu Konta zarejestrowanego przez osobę nieuprawnioną lub z wykorzystaniem nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych związanych z prowadzoną przez zgłaszającego działalnością gospodarczą.


 4. ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ ORAZ ODOWIEDZI NA OGŁOSZENIA. ZAWIERANIE TRANSAKCJI .

  1. Ogłoszenie pochodzi od Klienta, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszenia.
  2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania Transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
  3. Treści Ogłoszeń dostępne są zarówno dla Klientów jak i Klientów Niezarejestrowanych Serwisu, z zastrzeżeniem, iż Klienci Niezarejestrowani nie posiadają dostępu do szczegółów ogłoszenia, w szczególności danych Kontrahenta. Klienci posiadają pełen dostęp do wszystkich szczegółów Ogłoszenia.
  4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru.
  5. Klient jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
  6. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Klientów, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, ilość, parametry, stan, pochodzenie, itp.
  7. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga zarejestrowania się w Serwisie. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy abonamentowej, warunkiem zamieszczania Ogłoszeń jest dokonanie zapłaty na rzecz Usługodawcy opłat abonamentowych zgodnie z warunkami określonymi w Umowie abonamentowej. W szczególności, w przypadku braku uiszczania opłat, Usługodawca ma prawa zablokować Konto Klienta po uprzednim poinformowaniu go o tym fakcie lub wypowiedzieć Umowę abonamentową w trybie natychmiastowym.
  8. Klient sam określa czas emisji danego Ogłoszenia.
  9. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Klient nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Usługodawca zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą zostać usunięte przez Usługodawcę.
  10. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim oraz zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca ma prawo zablokować Konto Klienta oraz rozwiązać Umowę lub Umowę abonamentową zgodnie z XIV.4 Regulaminu.


 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient i Usługodawca są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”
  2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
  3. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.
  4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.


 6. KOMUNIKATOR BIZNESOWY

  Komunikator Biznesowy jest przeznaczony do wymiany informacji z innymi Klientami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności prowadzenia uzgodnień co do warunków wykonania kupna/sprzedaży Towarów. 7. SYSTEM OCEN I KOMENTARZY

  1. Klienci Zweryfikowani mają prawo wzajemnego wystawiania i otrzymywania ocen i komentarzy dotyczących pozostałych Klientów Zweryfikowanych, w szczególności dotyczących przebiegu i realizacji Transakcji.
  2. Przy dokonywaniu oceny Kontrahenta, Klient powinien brać pod uwagę w szczególności: zgodność Towaru z dokonanymi ustaleniami, prawdziwość przekazywanych informacji, jakość obsługi i współpracy, możliwość kontaktu czy dochowanie terminów.
  3. Wyróżnia się trzy rodzaje ocen: pozytywną, negatywną lub neutralną.
   1. ocena pozytywna oznacza wykonanie Transakcji przez ocenianego Klienta bez zastrzeżeń,
   2. ocena negatywna oznacza niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji przez ocenianego Klienta,
   3. ocena neutralna oznacza wykonanie transakcji przez ocenianego Klienta w sposób nie w pełni zadowalający Kontrahenta, jednak z zastrzeżeniami mniejszej wagi niż w przypadku oceny negatywnej. Ocena neutralna zawiera się w przedziale pomiędzy oceną pozytywna a negatywną.
  4. Klient dokonujący oceny może połączyć udzielenie oceny z opisem słownym (komentarzem).
  5. Klient może posiadać wyłącznie jedną ocenę i komentarz do oceny od innego Klienta.
  6. Klient jest odpowiedzialny za wystawienie oceny i zamieszczenie komentarza zgodnych ze stanem faktycznym realizowanej Transakcji.
  7. Zabronione jest wykorzystywanie Systemu ocen i komentarzy w celu:
   1. przekazania w komentarzu nieprawdziwych informacji o kontrahencie, współpracy z nim czy realizacji umowy,
   2. zawyżania wiarygodności Klienta w celu podwyższania liczby pozytywnych ocen, bez rzeczywistego realizowania Transakcji.
  8. Usługodawca nie ingeruje w treść ocen dokonywanych przez Klientów. Usługodawca może dokonać zmiany wystawionej oceny tylko w przypadku otrzymania zgodnego wniosku obu Klientów, pomiędzy którymi została zawarta Transakcja lub jeżeli dokonanie zmiany oceny jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W ostatnim przypadku komentarz zostanie usunięty w części lub całości po otrzymaniu zawiadomienia.
  9. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych, nieprawdziwych, naruszających dobra osobiste Klientów lub obowiązujące przepisy prawa. W przypadku powzięcia wiadomości o dokonaniu takiego naruszenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania usunięcia takich treści, zablokowania Konta lub rozwiązania Umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym.


 8. USŁUGA RAPORT

  1. Raport jest usługą świadczoną przez Usługodawcę polegającą na cyklicznym przesyłaniu Klientom informacji o pojawiających się nowych Ogłoszeniach. Raport jest przygotowywany w oparciu o indywidualnie określone w ustawieniach Konta preferencje poszczególnych Klientów.
  2. Każdy Klient w dowolnym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Raport. Subskrypcję można anulować w ustawieniach Konta.


 9. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY ORAZ KLIENTÓW

  1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy,
   2. wysyłania na adres poczty elektronicznej Klientów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
   3. odmowy świadczenia Usług jeśli Klient narusza Regulamin,
   4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Klientów oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Klientowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
  4. Klienci korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
   1. podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
   2. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   3. podszywania się pod inne podmioty,
   4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Klientów,
   5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich, w szczególności pozostałych Klientów lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  5. Klienci zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Klientów zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.


 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi względem niego odpowiedzialności za powstałą szkodę.
  2. Usługodawca nie ponosi wobec Klientów naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia lub zablokowania Konta.
  3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. szkody wyrządzone Klientowi wyłącznie z winy umyślnej,
   3. za utracone korzyści,
   4. za treści udostępniane przez Klientów za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   5. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów,
   6. utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Klienta,
   7. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
   8. podania przez Klientów nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
   9. nieprzestrzeganie przez Klientów warunków Regulaminu.

   Niezależnie od powyższych przypadków, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do 2.000 zł.

  4. Rolą Usługodawcy jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów do zawierania Transakcji pomiędzy Klientami. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Klientów lub oświadczenia Klientów Systemu składane innym Klientom Systemu lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Transakcji lub treści przesyłanych przez Klienta do Systemu. Usługodawca nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
  5. Usługodawca dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Systemu spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez materiały przesyłane pomiędzy Klientami za pomocą Systemu lub na skutek wymiany informacji przez Klientów. Klient każdorazowo winien dokonywać sprawdzenia otrzymanych plików programem antywirusowym.
  7. Usługodawca będzie dokładać należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Klienta, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Klienta nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.
  8. Usługodawca niniejszym oświadcza, że nie zezwala Klientowi oraz Klientowi Niezarejestrowanemu na pobieranie lub wtórne wykorzystanie w jakimkolwiek celu istotnej, co do jakości lub ilości, części jakiejkolwiek bazy danych, której Operator jest producentem.


 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Każdy Klient ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta i Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta i Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
  3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
   1. nazwisko i imiona,
   2. adres siedziby,
   3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
   4. adres poczty elektronicznej,
   5. adres komunikatorów internetowych (np. Skype),
   6. numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, faxu, itp.
  4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niezbędne dla realizacji umowy.
  5. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
  6. Zakładając Konto Klient udostępnia adres poczty elektronicznej, w celu komunikacji w Systemie oraz przesyłania mu drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych Klientów informacji handlowych, w tym zaproszeń do składania ofert i innych podobnych komunikatów o charakterze komercyjnym.
  7. Klient jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych przez mające zastosowanie przepisy prawa, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza jako administrator danych z wykorzystaniem Serwisu.


 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
  2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres poczty elektroniczne), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@igor.pl
  6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
  7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.


 13. BLOKADA KONTA. ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. W okresie Promocji Klient ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług informując o tym Usługodawcę pocztą elektroniczną.
  2. Klient Niezarejestrowany ma prawo rozwiązać umowę w każdym momencie poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
  3. Klient, który zawarł z Usługodawcą Umowę abonamentową na czas nieoznaczony, ma prawo wypowiedzieć ją z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Klienta w następujących przypadkach:
   1. naruszenia przez Klienta istotnych postanowień Regulaminu,
   2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   3. podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Usługodawcy,
   4. umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Klienta treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
   5. wykorzystywania przez Klienta Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem
   6. usunięcia przez Klienta adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
   7. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Klienta, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.
  6. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia blokady konta Klienta z powodu przyczyn wskazanych w pkt. XIII.4. Regulaminu lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia Usługodawcy o korzystaniu z Konta Klienta przez osobę nieupoważnioną przez Klienta.
  7. Wskutek ustanowienia blokady Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Konta a w szczególności dokonywanie Transakcji. W celu usunięcia blokady Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą. Operatorowi przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w pkt. XIII.4. Regulaminu.
  8. W przypadku zablokowania Konta z przyczyn określonych w Regulaminie oraz w szczególności w przypadku blokady i rozwiązania Umowy z powodów określonych w punkcie XIII.4. powyżej, Klient, którego Konto zostało zablokowane lub z którym rozwiązana została Umowa oraz Klient, który negocjował warunki Transakcji z wyżej wskazanym Klientem nie będą podnosić żadnych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie lub utratę zysku wobec Usługodawcy ani w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w odniesieniu do blokady Konta, rozwiązania Umowy, braku zawarcia Transakcji.


 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Klient wyraża zgodę na:
   1. wystawienie i przesyłanie Faktury tytułem świadczonych Usług w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1528)
   2. otrzymywanie faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2015 r.
  3. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze powiadomienia Klienta wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Klienta na Konto, lub poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Wiadomość będzie zawierać pełną treść nowej wersji niniejszego Regulaminu, z oznaczeniem wprowadzonych zmian, lub adres strony internetowej, pod którym udostępniono tę nową wersję Regulaminu.
  4. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.
  5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Transakcje, które zostały zawarte pod rządami poprzednio obowiązującego Regulaminu.
  6. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu.
  7. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu
  8. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.